Forum des Paysans 2015, CCI Ivato et Palais d\'Etat -Iavoloha

Lutte contre la mortalité des voeaux

Fizarana Tohotra Tantely Moderina tao @ Faritra SOFIA.

ATELIER DE SENSIBILISATION CONTRE L’ABATTAGE DES FEMELLES DE L’ESPECE BOVINE

Fianianana nataon’ireo officier de police judiciaire (OPJ)

Régroupement MinEL/DIREL

 

FAHAVONONANA SY FIOMANAN’IREO FIKAMBANAM-BEHIVAVY

artFAHAROATsy diso anjara tamin’izany ny fikambanam-behivavy eto amin’ny Faritra Vatovavy Fito Vinany, Distrikan’I Mananjary. Nosafidina manokana ny fikambanan’ny vovonana 08 marsa noho ny fahatokisana sy ny fahavononana ananan’izy ireo.
30 no isan’ireo fikambanam-behivavy nandray anjara tamin’izao hetsika fanentanana sy ny fampianarana izao, fikambanam-behivavy izay mivondrona ao anatin’ny vovonan’ny 08 marsa .
Mialoha ny handraisan’izy ireo ny akoho anefa, dia niatrika ny fanentanana sy ny fampianarana amin’ny ankapobeny momba ny fiompiana akoho gasy fakàna taranaka sady haingam-pihodina ireto fikambanam-behivavy ireto toy ny fitaovana ilaina , sy ny kojakoja madinika mahakasika izany, indrindra fa ny fahasalaman’ny biby fakàna taranaka.

HETSIKA FANOMANANA ARA-TEKNIKA SY ARA-PITANTANANA NY FIKAMBANAM-BEHIVAVY

art11VOALOANYTafiditra tanteraka ao anatin’ny politikan’ny Ministeran’ny Fiompiana dia ny fampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana eny anivon’ny tokan-trano ka mipàka hatramin’ny fiompiana lehibe (à grande echelle), sy ny fampanantenana nataon’i Filoham-pirenena nandritry ny dinidinika sy ny serasera niarahana tamin’ny Tantsaha manerana ny Nosy, tamin’ny faha 23 Oktobra 2015, izay natao tany Iavoloha ary nakàna ny solontena rehetra amin’ny Faritra 22 ny hetsika izay notanterahana tao Mananjary ny faha 05 desambra 2015 lasa teo.
Ankoatry ny fiatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo izay misy any amin’ny Faritra Atsimo, ka nanomezan’ny Filoham-pirenena baiko ny Ministeran’ny Fiompiana ny amin’ny hanolorana azy ireo osy, dia anisan’izany ihany koa ny fanomezana akoho manerana ny Faritra 22 eto Madagasikara.

NY TANJON’NY MINISTERAN’NY FIOMPIANA

art33FAHATELOTanjona hoy ny Tale Jeneralin’ny fiompiana , Ramatoa RAZAIVAOVOLOLONIAINA Diamondra, dia ny hampiakatra ny fanjarian-tsakafo ao anatin’ny Faritra, indrindra ny fidiram-bolan’ireo fikambanam-behivavy amin’ny fomba maharitra.
Ny hetsika natao androany hoy izy dia fanentanana sy fampahafantarana fa ny akoho gasy dia ahazoana vokatra sy tombontsoa ankoatry ny maha fialam-boly sy fitehirizana azy ao an-tokantrano ary ihany koa fanomanana ny fandraisana ny akoho avy amin’ny Filoham-pirenena sy ny fampaharetana an’izany soritr’asa izany.

ATELIER DE SENSIBILISATION CONTRE L’ABATTAGE DES FEMELLES DE L’ESPECE BOVINE

articl3Cet atelier s’est dérouler ce matin à l’espace SK Melody Mandriambero Ambohidratrimo,Antananarivo avara drano et a été ouvert par Monsieur le Ministre de l’Elevage RAMPARANY RamananaAnthèlme. Ce dernier a relaté dans son discours que s’était durant la première République qu’il avait pour la dernière fois une amélioration génétique de l’espèce bovine à Madagascar.

RAMPARANY Anthèlme

Ministre de l’Elevage